Saturday, March 6, 2021

तितली रानी

 तितली रानी तितली रानी | 

कितनी प्यारी कितनी सयानी | 

रंग- बिरंगे पंख सजीले | 

लाल, गुलाबी नीले-पीले| 

फूल- फूल पर जाती हो | 

गुण- गुण गीत सुनाती हो | 

नाम: परदेशी 

कक्षा: २

अपना स्कूल हीरा, कानपुर 

      

 

No comments:

Post a Comment